Beleid 2

Statuut Medezeggenschap

In dit medezeggenschapsstatuut wordt beschreven hoe de medezeggenschap binnen VPCPO De Akker wordt vorm gegeven.
statuut medezeggenschap

Reglement MR

In het reglement MR worden de werkwijze, taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad geregeld.
reglement mr

Bestuurs- en managementstatuut

Het bestuurs- en managementstatuut regelt de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen het bestuur en het management van de schoolvereniging. Daarmee is voor iedereen duidelijk hoe de verhoudingen tussen deze partijen zijn geregeld, waar het bestuur zich mee bezig houdt en wat de bevoegdheden van de verenigingsdirecteur en de directeuren behoort.
bestuurs en managementstatuut

Treasurystatuut

In het treasurystatuut wordt uiteengezet op welke manier VPCPO De Akker haar financiële reserves beheert.
treasurystatuut

Reglement GMR

In het reglement GMR worden de werkwijze, taken en bevoegdheden van de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) geregeld.
reglement gmr

Klachtenregeling

In de Klachtenregeling VPCPO De Akker wordt weergegeven op welke manier VPCPO De Akker omgaat met klachten en bezwaren van alle betrokkenen.
klachtenregeling

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

In deze meldcode worden de stappen beschreven die werknemers van VCPCO de Akker ondernemen bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld.
meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
bijlage meldcode

Missie en Visie

In dit document staat beschreven met welke missie en visie VPCPO de Akker uitvoering geeft aan haar maatschappelijke opdracht.
missie en visie

Bestuurdersprofielen

In dit document beschrijft de Akker de gewenste kwaliteiten en competenties van haar bestuurders.
bestuurdersprofielen
bijlage code goed bestuur

Strategisch Beleidsplan 2013-2017

In het strategisch beleidsplan beschrijft De Akker haar plannen en ambities voor de komende periode.
strategisch beleidsplan 2013-2017