GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het bovenschoolse medezeggenschapsorgaan van VPCPO De Akker.

De GMR bestaat uit 10 leden waarvan 5 ouders en 5 personeelsleden. Iedere school is door een ouder en een personeelslid in de GMR vertegenwoordigd. De GMR heeft instemmings- en/of adviesbevoegdheid tav. voorgenomen besluiten door het bestuur van de vereniging. In het GMR-reglement is vastgelegd  waarover advies of instemming wordt gevraagd.

Het voorzitterschap en secretariaat van de GMR rouleert jaarlijks over de scholen van de vereniging en berust op dit moment bij de Koldewijn Schoele.