Organisatie

Het bestuur van VPCPO De Akker vormt het bevoegd gezag van de schoolvereniging en is daarmee, naast de ledenvergadering, het hoogste orgaan binnen de schoolvereniging.

Het bestuur ontwikkelt zich tot een bestuur ‘op afstand’ waarbij het bestuur zich zal concentreren op haar toezichthoudende taak.

De dagelijkse leiding van de schoolvereniging berust bij de verenigingsdirecteur. De verenigingsdirecteur doet beleidsvoorstellen aan het bestuur en voert deze uit. Het directieberaad, dat wordt gevormd door de directeuren van de scholen van De Akker, adviseert de verenigingsdirecteur die het directieberaad voorzit.

In het bestuurs- en managementstatuut zijn de onderlinge verhoudingen vastgelegd.