GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het bovenschoolse medezeggenschapsorgaan van De Akker.

De GMR bestaat uit 12 leden waarvan 6 ouders en 6 personeelsleden. Iedere school is door een ouder en een personeelslid in de GMR vertegenwoordigd. De GMR heeft instemmings- en/of adviesbevoegdheid tav. voorgenomen besluiten door het bestuur van de stichting. In het GMR-reglement is vastgelegd  waarover advies of instemming wordt gevraagd.

Het voorzitterschap en secretariaat van de GMR berust op dit moment bij de Regenboogschool.