GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het bovenschoolse medezeggenschapsorgaan van De Akker.

De GMR bestaat uit 12 leden waarvan 6 ouders en 6 personeelsleden. Iedere school is door een ouder en een personeelslid in de GMR vertegenwoordigd. De GMR heeft instemmings- en/of adviesbevoegdheid tav. voorgenomen besluiten door het bestuur van de stichting. In het GMR-reglement is vastgelegd  waarover advies of instemming wordt gevraagd.

Het voorzitterschap en secretariaat van de GMR rouleert jaarlijks over de scholen van de stichting en berust op dit moment bij de Nassauschool.