Raad van Toezicht

Vanwege het aflopen van de termijn van één van de leden, is Stichting De Akker op zoek naar een deskundig en resultaatgericht

Lid raad van toezicht (m/v)

met ruime kennis van het primair onderwijs

die vanuit een maatschappelijke betrokkenheid graag een bijdrage wil leveren aan de verdere doorontwikkeling van het onderwijs binnen de stichting.

Taakopvatting Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht – bestaande uit vijf leden – houdt toezicht vanuit betrokkenheid en geeft daarbij ruimte aan het College van Bestuur om hun functie uit te oefenen. De onderlinge samenwerking – zowel binnen de Raad als tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur – kenmerkt zich door een proactieve instelling, waarin wordt gewerkt aan het realiseren van de missie en visie en het strategisch koersplan van De Akker. De Raad van Toezicht streeft een ontwikkeling na van geformaliseerd naar waardengedreven toezicht.

Profiel
Voor elk van de leden van de Raad van Toezicht zijn de functie-eisen uit de profielschets van toepassing. Deze profielschets en de toezichtvisie van de raad zijn te vinden op www.stichtingdeakker.nl/rvt

Specifiek voor deze vacature is deskundigheid en ervaring op het gebied van onderwijs(kunde) en/of pedagogiek vereist. Dit blijkt uit een aantoonbare affiniteit met de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Twee belangrijke eigenschappen zijn een op actie en resultaatgerichte instelling en het kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling van de waardengedreven cultuur van De Akker.

Samenstelling Raad van Toezicht
De huidige leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig uit bedrijfsleven, zorg, financiële sector en overheid. Alle huidige toezichthouders zijn tevens ouder van kinderen op één van de scholen van De Akker. Bij de vervulling van vacatures wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een evenredige en gezonde verhouding tussen leden afkomstig uit non-profit organisaties en profitorganisaties. Daarnaast zijn geslacht, leeftijd en betrokkenheid/onafhankelijkheid relevante factoren. Het streven is om een gezonde mix in de verhoudingen binnen de raad te behouden.

Duur en tijdsbesteding
Het betreft een benoeming voor vier jaar, met een eenmalig mogelijkheid tot herbenoeming. De verwachtte tijdsbesteding bedraagt ongeveer 10 bijeenkomsten per jaar. Naast ongeveer vier vergaderingen met het College van Bestuur betreft het vergaderingen van de remuneratiecommissie/auditcommissie, werkbezoeken en overleg met de locatiedirecteuren.

Procedure
Belangstellenden kunnen hun interesse tot en met 2 mei 2019 kenbaar maken door een motivatiebrief en actueel CV te sturen aan vacature@stichtingdeakker.nl. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Carlo van Dijk, voorzitter Raad van Toezicht (06 513512 62) of Bart Kloppenburg, lid College van Bestuur (06 40585336).

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
• 1e ronde van gesprekken op 16 mei 2019 tussen 18 en 22 uur;
• 2e ronde van gesprekken op 23 mei tussen 18 en 22 uur;
• Voorgenomen benoeming op 19 juni 2019 vanaf 20 uur.

Organisatieprofiel
Stichting De Akker is ontstaan na de fusie van de Timotheüsschool te Oldebroek en VPCPO De Akker, eveneens te Oldebroek. Deze fusie vond op 1 juli 2017 plaats.
De stichting draagt de naam ‘De Akker’, geïnspireerd door de gelijkenis van de zaaier uit het bijbelboek Mattheüs 13:1-9. In opvoeding en onderwijs vormen de scholen van ‘De Akker’ een vruchtbare omgeving waar kinderen zich naar hun gaven en talenten ontwikkelen. De kennis van God als vader en de liefde van Jezus Christus, de opgestane verlosser, is daarvan de basis.
Bij De Akker gaan verspreidt over acht locaties in de kernen Hattemerbroek, Kamperveen, ’t Loo, Noordeinde, Oldebroek en Wezep ongeveer 950 kinderen naar school en werken ongeveer 120 medewerkers (60FTE). Het bestuur bestaat uit een tweehoofdig College van Bestuur.